Obsah -Kontroly ocelových konstrukcí a jeřábových drah

NABÍZÍME :
AUDIT DOKUMENTACE A STAVU PROVÁDĚNÍ KONTROL OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
PROHLÍDKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 2604
ZPRACOVÁNÍ HARMONOGRAMU KONTROL KONSTRUKCÍ
ZHODNOCENÍ STAVU KONSTRUKCE
STATICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE
VÝCHOZÍ PROHLÍDKY PŘI PŘEJÍMCE NOVÉ KONSTRUKCE INVESTOREM
ZPRACOVÁNÍ NÁHRADNÍ DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ

Proč se kontroluje

Přirozeným zájmem každého vlastníka je, aby jím užívaná stavba byla v dobrém stavu a hlavně bezpečná. Řádná péče o stavbu je i jeho zákonnou povinností dle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), který ukládá “…udržovat stavbu v dobrém stavu tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost po celou dobu existence…”. Bezpečnost ocelových konstrukcí souvisí i s povinností zaměstnavatele zajistit plnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb.
V případě ocelových konstrukcí jsou požadavky na kontrolu a údržbu obsaženy v normě ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb.

Co se kontroluje

Principem prohlídek dle normy je kontrola souladu skutečného stavu konstrukce a zatížení s dokumentací. Obecně řečeno jde o to zkontrolovat, zda je konstrukce postavena a zatížena tak jak předpokládal její projekt a zároveň zkontrolovat její fyzický stav zda nevykazuje vady a poruchy. V praxi to znamená zejména kontrolu všech použitých profilů v konstrukci, ověření rozměrů konstrukce a zatížení, které na ni působí spolu s vizuální kontrolu jejího stavu.

Kdy a jak často se kontroluje

Prvotní výchozí prohlídka nebo přejímka konstrukce se provádí při přejímce nové konstrukce nebo u stávajících konstrukcí, které nebyly v minulosti kontrolovány dle normy ČSN 73 2604.
V návaznosti na výchozí prohlídku se následně provádí střídavě běžná a podrobná prohlídka konstrukce, které se liší rozsahem kontroly. U běžných konstrukcí je interval prohlídek 5 let.
V případě mimořádné události, která mohla způsobit poškození konstrukce (pád břemene, náraz vozidla atd.) nebo v případě závažných zjištění při pravidelné prohlídce se provádí mimořádná prohlídka konstrukce.

Co by měl vlastník vědět

  • Které z jeho konstrukcí podléhají kontrolám dle normy.
  • Zda jsou ocelové konstrukce zkontrolovány dle platné ČSN 73 2604 a v intervalech, které tato norma požaduje.
  • Zda disponuje dokumentací konstrukce v rozsahu jaký mu ukládá zákon.

Odpovědět na tyto otázky Vám pomůže audit dokumentace a stavu provádění kontrol, který pro Vás zpracujeme.

AUDIT DOKUMENTACE A STAVU PROVÁDĚNÍ KONTROL OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
obhlídka konstrukcí na místě
určení které konstrukce podléhají kontrole dle normy
zatřídění konstrukcí z hlediska třídy následků
kontrola úplnosti dokumentace, kterou má vlastník dle zákona disponovat
zpracování harmonogramu kontrol konstrukce
cena již od 6000,- KčObsah -